Pytania i odpowiedzi odnośnie płatności w kwarantannie

Warunki płatności z tytułu odbycia kwarantanny: 


1. Kto jest uprawniony do otrzymania płatności za okres kwarantanny?

Do otrzymania płatności za okres kwarantanny są uprawnieni:

 • Pracodawcy, którzy wypłacali wynagrodzenie pracownikom poddanym kwarantannie lub opiekującym się dzieckiem w kwarantannie w okresie od 1 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
 • Pracownicy, którzy zostali poddani kwarantannie lub opiekowali się dzieckiem w kwarantannie w tym samym okresie, ale nie otrzymali wynagrodzenia od swoich pracodawców
 • Osoby samozatrudnione (sjálfstætt starfandi), które zostały poddane kwarantannie lub opiekowały się dzieckiem w kwarantannie w tym samym okresie

2. Co należy rozumieć przez „bezpośrednie instrukcje od Dyrekcji Zdrowia”?

Zapis o „bezpośrednich instrukcjach od Dyrekcji Zdrowia” odnosi się tylko do sytuacji, w których pracownicy służby zdrowia nakazali danej osobie odbyć kwarantannę.

Nie dotyczy on ogólnych instrukcji od Dyrekcji Zdrowia w czasie epidemii ani instrukcji dotyczących zakazu zgromadzeń.

3. Jakie są warunki otrzymania płatności przez pracodawców, których pracownicy zostali poddani kwarantannie (a oni sami zapłacili swoim pracownikom pensję za ten czas)?

Warunki płatności są następujące:

 • Pracownik lub dziecko przebywające pod opieką pracownika otrzymali wyraźne polecenie od pracowników służby zdrowia aby poddać się kwarantannie
 • Pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie, podczas gdy on lub dziecko przebywające pod opieką pracownika, zostali poddani kwarantannie
 • Pracownik nie był w stanie pracować (ani całkowicie ani częściowo) z miejsca odbywania kwarantanny lub wystąpiły inne czynniki uniemożliwiające wykonanie pracy

4. Jakie są warunki otrzymania płatności przez pracowników, którzy nie otrzymali wynagrodzenia od swoich pracodawców za okres kwarantanny?

Pracownikowi może zostać przyznana niewypłacona przez pracodawcę część wynagrodzenia, jeśli pracownik nie otrzymał wynagrodzenia z powodu trudności operacyjnych lub utraty dochodów pracodawcy.

Warunki otrzymania płatności są następujące:

 • Pracownik lub dziecko przebywające pod opieką pracownika otrzymali wyraźne polecenie od pracowników służby zdrowia aby poddać się kwarantannie
 • Pracownik nie był w stanie pracować (ani całkowicie ani częściowo) z miejsca odbywania kwarantanny lub wystąpiły inne czynniki uniemożliwiające wykonanie pracy

  Urząd Pracy może zażądać od pracodawcy potwierdzenia, że wynagrodzenie za okres kwarantanny nie zostało wypłacone oraz podania przyczyny tego faktu.

5. Jakie są warunki otrzymania płatności za okres kwarantanny dla osób samozatrudnionych (sjálfstætt starfandi)?

Warunki otrzymania płatności są następujące: 

 • Osoba samozatrudniona lub dziecko przebywające pod jej opieką otrzymali wyraźne polecenie od pracowników służby zdrowia aby poddać się kwarantannie
 • Osoba samozatrudniona nie była w stanie pracować (ani całkowicie ani częściowo) z miejsca odbywania kwarantanny lub wystąpiły inne czynniki uniemożliwiające wykonanie pracy
 • Osoba samozatrudniona ma otwartą działalność na własny rachunek (með opinn rekstur)
 • Ubezpieczenie oraz podatek dochodowy zostały zapłacone zgodnie z przepisami organów podatkowych przez co najmniej 3 miesiące w ciągu ostatnich 4 miesięcy przed datą złożenia wniosku (płatność ta może się także odbywać w innym terminie, zgodnie z przepisami określonymi przez islandzki Urząd Skarbowy, np. raz do roku)

Proces składania wniosków: 


1. W jaki sposób pracodawca może się ubiegać o płatność kosztów wynagrodzeń pracowników, którzy zostali poddani kwarantannie?

Wnioski są składane za pośrednictwem konta Moje Strony dla pracodawców (Mínar síður fyrir atvinnurekanda).

 • Pracodawca rejestruje wszystkich pracowników, którzy otrzymali wynagrodzenie za czas przebywania na kwarantannie, ale którzy całkowicie lub częściowo nie byli zdolni do wykonywania pracy
 • Pracodawca rejestruje dni, w których pracownik nie był w stanie pracować. Można zarejestrować całe dni lub ich połowy. na żądanie Urzędu Pracy pracodawca ma obowiązek przedstawienia niezbędnych dokumentów
 • Pracownik jest zobowiązany do potwierdzenia wniosku za pośrednictwem Moich stron dla pracowników (Mínar síðar fyrir atvinnuleitenda).

2. W jaki sposób pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia od swojego pracodawcy za czas kwarantanny może się ubiegać o płatność z tytułu kwarantanny?

Wnioski są składane za pośrednictwem konta Moje Strony dla osób poszukujących pracy (Mínar síðar fyrir atvinnuleitenda).

 • Należy zarejestrować liczbę dni, w ciągu których dana osoba nie była w stanie pracować z powodu przebywania na kwarantannie. Można zarejestrować całe dni lub ich połowy.
 • Należy przesłać odcinek wypłaty (launaseðlil) za miesiąc poprzedzający odbycie kwarantanny
 • Pracodawca jest zobowiązany do potwierdzenia wniosku za pośrednictwem Moich stron dla pracodawców (Mínar síður fyrir atvinnurekanda)

3. W jaki sposób osoby samozatrudnione (sjálfstætt starfandi) mogą ubiegać się o płatność z tytułu przebywania na kwarantannie?

Osoby samozatrudnione składają wniosek na Moich stronach dla osób poszukujących pracy (Mínar síðar fyrir atvinnuleitenda) i rejestrują dni, w czasie których nie były w stanie pracować z powodu odbywania kwarantanny.

4. Czy wnioski o płatność z tytułu kwarantanny należy składać przed upływem określonego terminu?

Tak, wnioski o tę płatność należy składać w Urzędzie Pracy przed 1 lipca 2020 r. Po upływie tego terminu prawo do płatności nie będzie przysługiwało. W ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku należy dostarczyć do Urzędu Pracy wszystkie niezbędne informacje. Po upływie tego czasu Urząd Pracy jest uprawniony do odrzucenia wniosku.

5. Jak zalogować się na Moje Strony (Minar Siður)?

Moje strony to twoje indywidualne konto w Urzędzie Pracy. Po islandzku nazywa się ono Minar Siður – kliknij zielony przycisk na naszej głównej stronie, w prawy górnym rogu. Aby się zalogować do Moich Stron należy mieć islandzki klucz (Íslykill) albo identyfikator elektroniczny (rafræn skilríki). O hasło Íslykill można zaaplikować na stronie https://vefur.island.is/islykill/. Hasło przychodzi na twoje konto bankowe w kategorii dokumenty elektroniczne po około 10 minutach.

6. Co to jest Islykill?

Íslykill, czyli islandzki klucz to hasło, którego można użyć do załatwiania spraw online w islandzkich urzędach. O hasło Íslykill można zaaplikować na stronie https://vefur.island.is/islykill/. Hasło przychodzi na twoje konto bankowe w kategorii dokumenty elektroniczne po około 10 minutach.


Kwoty płatności z tytułu kwarantanny 


1. Co należy rozumieć przez wynagrodzenie przy obliczaniu kwot płatności dla pracowników?

Wynagrodzenie to wszelkiego rodzaju płace zgodnie z ustawą o składkach na ubezpieczenie społeczne za okres tego miesiąca, w którym pracownik odbywał kwarantannę.

2. Kwoty płatności dla pracodawców

Płatności dla pracodawców oparte są na całej kwocie wynagrodzenia pracownika w miesiącu lub miesiącach kalendarzowych, w których pracownik lub dziecko przebywające pod opieką pracownika zostali poddani kwarantannie.

Maksymalna kwota płatności za każdy dzień, w którym pracownik był poddany kwarantannie lub opiekował się dzieckiem poddanym kwarantannie, wynosi 21 000 kr. Aby obliczyć dzienną kwotę płatności należy przyjąć, że miesiąc trwa 30 dni.

3. Kwoty płatności dla pracowników (którzy nie otrzymali wynagrodzenia od swoich pracodawców za okres odbywania kwarantanny)

Gdy pracownik nie otrzymał wynagrodzenia od swojego pracodawcy za okres odbywania kwarantanny z powodu trudności operacyjnych lub utraty dochodów pracodawcy, płatność będzie oparta na całej płacy pracownika w miesiącu lub miesiącach kalendarzowych, w których miała miejsce kwarantanna.

Jednak łączna kwota dla pracowników nie może być nigdy wyższa niż różnica między całkowitą pensją za miesiąc lub miesiące, w których pracownik lub dziecko przebywające pod opieką pracownika odbywali kwarantannę, a całkowitą pensją za poprzedni miesiąc.

4% płatności jest wypłacane do funduszu emerytalnego pracownika. Ponadto Urząd Pracy opłaca także składkę uzupełniającą w wysokości 11,5%.

Maksymalna kwota płatności za każdy dzień, w którym pracownik był poddany kwarantannie lub opiekował się dzieckiem poddanym kwarantannie, wynosi 21 000 kr. dziennie.

4. Kwoty płatności dla osób samozatrudnionych

Kwoty płatności dla osób samozatrudnionych oparte są na średnim miesięcznym wynagrodzeniu. Płatność ta zostanie wyliczona na podstawie dochodów, od których zostały opłacone składki za rok dochodowy 2019. Aby obliczyć dzienną kwotę płatności należy przyjąć, że miesiąc trwa 30 dni. Maksymalna kwota płatności za każdy dzień wynosi 21 000 kr.


Płatność z tytułu kwarantanny: 


1. Czy osoba, która należy do grupy wysokiego ryzyka i się samoizoluje ma prawo do płatności z tytułu odbycia kwarantanny?

Nie. Jeżeli pracownik sam podjął decyzję o samoizolacji, a nie został skierowany do odbycia kwarantanny przez służbę zdrowia, nie ma prawa do płatności z tytułu kwarantanny.

2. Czy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które zostały poddane kwarantannie powinny ubiegać się o świadczenie z tytułu odbycia kwarantanny?

Nie, osoby bezrobotne nie ubiegają się o to świadczenie. Podczas odbywania kwarantanny jest im nadal wypłacany zasiłek dla bezrobotnych.

3. Czy osoby w wieku 70 i więcej lat mogą ubiegać się o płatność z tytułu odbycia kwarantanny?

Tak, jeżeli dana osoba spełnia inne warunki prawne dotyczące płatności, może mieć prawo do płatności z tytułu odbycia kwarantanny.

4. Czy osoby w wieku między 16 a 18 lat mogą ubiegać się o płatność z tytułu odbycia kwarantanny?

Tak, jeżeli dana osoba spełnia inne warunki prawne dotyczące płatności, może mieć prawo do płatności z tytułu odbycia kwarantanny.

5. Czy osoby, które zostały zobowiązane do poddania się kwarantannie za granicą, mogą ubiegać się o płatność z tytułu kwarantanny?

Tak. Prawo nie wprowadza rozróżnienia ze względu na miejsce odbywania kwarantanny, pod warunkiem, że to służba zdrowia danego kraju wydała polecenie odbycia kwarantanny i spełnione są inne warunki dotyczące płatności z tytułu odbycia kwarantanny.

6. Czy osoby, które podczas kwarantanny zachorowały na Covid-19 mają prawo do płatności z tytułu kwarantanny?

Nie. Od momentu zachorowania pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego od swojego pracodawcy. Po wykorzystaniu puli dni chorobowych od swojego pracodawcy mają prawo do zasiłku chorobowego ze swojego związku zawodowego.

7. Czy jest określona maksymalna liczba dni, o które można wnioskować z tytułu płatności z powodu odbycia kwarantanny?

Nie, prawo nie ogranicza liczby dni, o które można wnioskować. Dlatego osoba może być uprawniona do płatności za wszystkie dni, w których musi przebywać w kwarantannie i była niezdolna do pracy w tym okresie, pod warunkiem spełnienia innych warunków prawnych.

8. Czy osoby, których małżonek poważnie zachorował na Covid-19 mają prawo do płatności z tytułu kwarantanny?

Nie. Jeżeli małżonek pracownika poważnie zachoruje jest on uprawniony do świadczeń z funduszu chorobowego swojego związku zawodowego (jeśli nie jest uprawniony do wynagrodzenia od swojego pracodawcy).

9. Czy w przypadku przymusowego zamknięcia miejsca pracy np. salonu kosmetycznego, pracownicy mają prawo do płatności z tytułu kwarantanny?

Nie. Płatność z tytułu kwarantanny przysługuje jedynie osobom, którym pracownicy służby zdrowia nakazali odbyć kwarantannę. Nie ma ta płatność zastosowania w przypadku ogólnych instrukcji od Dyrekcji Zdrowia w czasie epidemii ani instrukcji dotyczących zakazu zgromadzeń.


Prawo do opieki nad dzieckiem w kwarantannie 


1. Czy osoba ma prawo do płatności z tytułu kwarantanny, jeżeli jej dziecko było zobowiązane do odbycia kwarantanny?

Tak. Pracownik ma prawo do płatności z tytułu kwarantanny, jeżeli jego dziecko było zobowiązane do odbycia kwarantanny przez pracowników służby zdrowia oraz dziecko ma mniej niż 13 lat lub mniej niż 18 lat i zgodnie z ustawą o osobach niepełnosprawnych potrzebuje długoterminowej opieki.

Przepisy te nie mają zastosowania w przypadku opiekunów dzieci, które muszą przebywać w domu z powodu zakazów zgromadzeń lub innych zakłóceń w zajęciach szkolnych.

2. Czy osoba ma prawo do płatności z tytułu kwarantanny, jeżeli jej dziecko zachorowało na Covid-19?

Nie. Jeżeli dziecko pracownika zachoruje na Covid-19, ma on prawo do zasiłku chorobowego od swojego pracodawcy (do 12 dni). Po pełnym jego wykorzystaniu przysługują mu świadczenia z funduszu chorobowego związków zawodowych.

3. Czy osoba ma prawo do płatności z tytułu kwarantanny, jeżeli jej dziecko jest w grupie wysokiego ryzyka i zostało ono umieszczone w izolacji zapobiegawczej?

Jeśli dziecko zostało poddane kwarantannie zgodnie z zaleceniami pracowników służby zdrowia, wówczas pracownik może być uprawniony do płatności z tytułu kwarantanny, pod warunkiem spełnienia innych warunków prawnych.

4. Czy osoba, która jest zobowiązana do przebywania w domu z dzieckiem poddanym kwarantannie ma prawo do płatności z tytułu kwarantanny?

Tak, jeżeli dziecko nad którym ma przyznane prawo opieki było zobowiązane do odbycia kwarantanny przez pracowników służby zdrowia oraz spełnione są inne warunki prawne.

Zobacz punkt 1 „Warunki płatności z tytułu odbycia kwarantanny”.

5. Czy kobiety w ciąży mają prawo do płatności za okres kwarantanny?

Tak, jeśli zostały zobowiązane do odbycia kwarantanny przez pracowników służby zdrowia oraz spełnione są inne warunki prawne.


Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang Hunang logo

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hi, Vinný here! How can I assist you?
Vinný snjallmenni