Tímabundið atvinnuleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar

Heimilt er að veita tímabundið atvinnuleyfi vegna tiltekins starfs hér á landi sem krefst sérfræðiþekkingar (sérfræðileyfi), sbr. 8. gr. laga nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga. Skilyrði fyrir veitingu atvinnuleyfisins eru m.a.:

  • að leitað hafi verið aðstoðar Vinnumálastofnunar við að finna starfsmann innanlands og innan Evrópska efnahagssvæðinu, EFTA-ríkja eða Færeyja,
  • að útlendingur hafi gert ráðningarsamning við atvinnurekanda um að gegna tilteknu starfi sem krefst sérfræðiþekkingar samkvæmt lögum eða venju hér á landi,
  • sérfræðiþekking útlendingsins sé nauðsynleg hlutaðeigandi fyrirtæki og
  • sérfræðiþekking útlendingsins feli í sér háskóla-, iðn-, list- eða tæknimenntun sem viðurkennd er hér á landi, eða, í undantekningartilvikum, að útlendingur búi yfir langri starfsreynslu sem jafna megi við sérfræðiþekkingu.

Vinnumálastofnun er heimilt að óska eftir að þar til bærir aðilar, að mati stofnunarinnar, votti um að starfið sé þess eðlis að það krefjist þess að sá sem því gegnir búi yfir tiltekinni sérfræðiþekkingu.

Sérfræðingur og/eða stjórnandi sem flyst á milli starfsstöðva

Þegar um er að ræða starfsmann sem atvinnurekandi sendir tímabundið til starfa við starfsstöð sína hér á landi er Vinnumálastofnun heimilt að víkja frá skilyrði a-liðar 1. mgr. 7. gr., sbr. a-lið 1. mgr., enda sé um að ræða starfsmann atvinnurekanda með ótímabundna ráðningu sem sérfræðingur við starfsstöð hans erlendis. Ef um er að ræða starfsmann atvinnurekanda með ótímabundna ráðningu sem stjórnandi við starfsstöð atvinnurekanda erlendis er Vinnumálastofnun heimilt að víkja frá skilyrðum a-liðar 1. mgr. 7. gr., sbr. a-lið 1. mgr., sem og b–d-lið 1. mgr. Vinnumálastofnun óskar eftir rökstuðningi atvinnurekanda varðandi nauðsyn þess að viðkomandi útlendingur komi til starfa við starfsstöð hans hér á landi telji stofnunin slíkt nauðsynlegt.

Störf sem krefjast sérhæfðrar þekkingar sem tímabundinn skortur er á hér á landi.

Vinnumálastofnun er heimilt að veita tímabundið atvinnuleyfi vegna starfs sem krefst sérhæfðrar þekkingar sem tímabundinn skortur er á hér á landi og birt hefur verið í reglugerð. Skal í reglugerð birta lista yfir þau störf sem krefjast sérhæfðrar þekkingar sem tímabundinn skortur er á hér á landi. Vinnumálastofnun óskar staðfestingar á sérhæfðri þekkingu viðkomandi útlendings í samræmi við íslenskar reglur telji stofnunin slíkt nauðsynlegt.

Hafa samband

Þurfir þú frekari leiðbeiningar má hafa samband með því að senda tölvupóst á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is eða á símatíma atvinnuleyfa. Yfirlit símatíma má finna hér.

Nauðsynleg gögn með umsókn:

1. Frumrit af umsókn um tímabundið atvinnuleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar.

a.  Afla þarf umsagnar stéttarfélags á umsókn áður en henni er skilað inn (reitur IV á umsókn) nema stéttarfélag sé EFLING stéttarfélag. Í þeim tilvikum aflar stofnunin þeirrar umsagnar.
b.  Bæði útlendingur og atvinnurekandi þurfa að skrifa undir umsókn.

Hér má nálgast almennar leiðbeiningar við að fylla út umsókn um atvinnuleyfi.  

2. Ráðningarsamningur milli útlendings og atvinnurekanda þar sem m.a. þarf að koma fram:

a. Upplýsingar um fyrirhugað starf útlendings hjá atvinnurekanda, s.s. starfsheiti.

i. Umsókn þurfa að fylgja ítarlegar upplýsingar um fyrirhugað starf útlendings hjá atvinnurekandanum og hvernig útlendingurinn uppfyllir þær kröfur sem starfið gerir. Þessar upplýsingar má einnig veita í samningsviðauka eða fylgiskjali umsóknar.

b. Upplýsingar um lífeyrissjóð sem greiða á til vegna starfa útlendings.
c. Launakjör útlendings þurfa að vera sambærileg og launakjör annarra sérfræðinga sem starfa í atvinnugreininni.

 Hér má einnig nálgast almennan gátlista við að fylla út ráðningarsamning samhliða umsókn um atvinnuleyfi. 

3. Önnur fylgiskjöl umsóknar geta eftir atvikum verið:

a. Staðfest afrit af prófskírteini útlendings á íslensku eða ensku.
b. Staðfesting á starfsreynslu. Ef sérfræðiþekking útlendings byggist á langri starfsreynslu þarf að fylgja með umsókn staðfesting fyrrum atvinnurekanda á störfum viðkomandi útlendings þar sem fram koma ítarlegar upplýsingar um starf hans og starfstíma. Ferilskrá er ekki ígildi slíkrar staðfestingar.
c. Afrit af gildu starfsleyfi. Ef um lögverndað starfsheiti er að ræða eða löggilda iðngrein þarf að fylgja með staðfesting frá þar til bærum íslenskum yfirvöldum að útlendingur hafi tilskilin réttindi til að sinna því starfi sem óskað er eftir að ráða hann vegna. Sjá nánar vegna iðngreina hér og heilbrigðisstarfstétta hér. 

Hér má nálgast gátlista yfir þau gögn og upplýsingar sem leggja þarf fram þegar sótt er um atvinnuleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar.

Það er á ábyrgð umsækjanda að leggja fram þau gögn sem nauðsynleg eru með umsókn um tímabundið atvinnuleyfi. Ef öll gögn eru ekki lögð fram með umsókninni leiðir það til þess að afgreiðsla tefst eða umsókninni verður synjað. Vinnumálastofnun getur óskað eftir viðbótargögnum ef stofnunin telur þörf á.

Hvert skal skila umsókn?

Umsókn skal skilað til Útlendingastofnunar, Dalvegi 18, 201 Kópavogi eða viðeigandi skrifstofu sýslumannsembættanna utan höfuðborgarsvæðisins.  


Beiðni um að útlendingur geti hafið störf sem fyrst:

Útlendingur má almennt ekki hefja störf áður en atvinnu- og dvalarleyfi hefur verið veitt. Hins vegar er atvinnurekanda heimilt að óska eftir því að útlendingur geti hafið störf áður en dvalarleyfi hefur verið veitt. Skilyrði fyrir slíkri heimild er að atvinnuleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar hafi verið veitt og að atvinnurekandi ábyrgist kostnað við að senda útlending aftur heim komi til þess að honum verði synjað um dvalarleyfi. Umsóknareyðublað má finna hér.

Umsókn um framlengingu atvinnuleyfis:

Með umsókn um framlengingu á sérfræðileyfi þarf almennt aðeins að skila inn gögnum sem tilgreind eru í lið 1 og 2 að ofan. Vinnumálastofnun er þó heimilt að óska eftir frekari upplýsingum vegna umsóknar, þar á meðal að atvinnurekandi leggi fram upplýsingar um það á hvaða hátt sérfræðiþekking útlendings hafi nýst í því starfi sem hann var ráðinn til að gegna. Enn fremur þarf atvinnurekandi að hafa staðið skil á staðgreiðslu skatta sem og tryggingagjaldi lögum samkvæmt vegna starfa útlendingsins.

Útlendingi er almennt heimilt að starfa á meðan umsókn um framlengingu leyfis hjá sama atvinnurekanda er í vinnslu. Það er þó skilyrði að umsókn um framlengingu sé lögð inn til Útlendingastofnunar fjórum vikum áður en að fyrra leyfi rennur út.

Tímabundið atvinnuleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar er almennt veitt til eins árs en heimilt er að veita slík leyfi til allt að fjögurra ára í senn.

Nýr atvinnurekandi:

Vilji útlendingur sem hefur fengið útgefið sérfræðileyfi skipta um vinnu þarf hann að sækja um atvinnuleyfi hjá hinum nýja atvinnurekanda. Þarf að skila inn gögnum líkt og um nýja umsókn sé að ræða, að undanskildum menntunargögnum útlendings.

Enn fremur vekur Vinnumálastofnun athygli á því að stofnun metur hvort sú sérfræðikunnátta sem útlendingur býr yfir uppfylli skilyrði sérfræðileyfis með hliðsjón af hinu nýja starfi óháð fyrra mati stofnunarinnar á sérfræðiþekkingu útlendings. Niðurstaða slíks mats getur verið að eðli hins nýja starfs sé svo ólíkt hinu fyrra starfi sem útlendingur gegndi að hann teljist ekki sérfræðingur á því sviði að mati Vinnumálastofnunar og því sé útgáfu atvinnuleyfisins hafnað.

Réttur útlendings til að dveljast hér á landi eftir atvinnumissi

Útlendingur sem missir starf sitt getur sótt um 12 mánaða dvalarleyfi til Útlendingastofnunar til þess að leita sér að öðru starfi á grundvelli sérfræðiþekkingar sinnar. Sjá nánar á vef Útlendingastofnunar.


Nánari upplýsingar  

Sé þörf á nánari upplýsingum eða leiðbeiningum en finna má á vef stofnunarinnar má senda erindi á netfangið atvinnuleyfi@vmst.is eða hafa samband á símatíma.

Yfirlit yfir símatíma má finna hér.

 

Var efnið hjálplegt?

Þakka þér fyrir þitt álit.
Það væri gagnlegt að vita meira um hvað þér finnst.

Hvað er helst að?

Hunang vefstofa Merki Hunang vefstofu

Þessi vefur notar vefkökur (e. cookies).

Sjá nánar í persónuverndarstefnu Vinnumálastofnunar.

Hæ, Vinný hér! Hvernig get ég aðstoðað?
Vinný snjallmenni